ಚನ್ನಕೇಶವ ಬರೆದ ನೀನಾಸಂ ಪುರಾಣ

ರಂಗಕರ್ಮಿ ಚನ್ನಕೇಶವ ನೀನಾಸಂನಲ್ಲಿ ತಾನು ಕಲಿತಾಗ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಂಡದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂತುಕಂತಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Read More