ನೀನಾಸಂ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರುದತ್ತ ಅಫಲೆ ಅವರಿಂದ ಮರಾಠಿ ನಾಟ್ಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್