ಡಾ. ಗೀತಾ ವಸಂತ ಅವರಿಂದ ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಭಿಮಾಲಾಪ ಕವಿತೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಕೃಪೆ: ಡಾ. ಗೀತಾ ವಸಂತ