ಡಾ. ಗೀತಾ ವಸಂತ ಬರೆದ “ಭವದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿನ ಮೇಲೆ” ಕವಿತೆಯನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಾ.ಕೆ.ಎನ್.ಲಾವಣ್ಯ ಪ್ರಭಾ

ಕೃಪೆ: ಡಾ.ಕೆ.ಎನ್.ಲಾವಣ್ಯ ಪ್ರಭಾ