ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‌ ಜೊತೆ ಪು.ತಿ.ನ ಸಂದರ್ಶನ

ಕೃಪೆ: ಋತುಮಾನ