ಚಿಗಟ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ : ಜಾನ್ ಡನ್

ಈ ಚಿಗಟವನ್ನು ಗಮನಿಸು, ಹಾಗೆಯೇ, ಚಿನ್ನಾ,
ನೀ ಒಲ್ಲೆ ಎನುವ ನನ್ನಾಸೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದೆಂಬುದನ್ನ:
ಇದು ಹೀರಿತು ಮೊದಲು ನನ್ನ ರಕ್ತ, ಬಳಿಕ ನಿನ್ನದು.
ಈಗ ಇದರ ಉದರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವೆ ಎರಡೂ.
ನೀ ಬಲ್ಲೆ ಇದಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅಲ್ಲ ಅವಮಾನ,
ಅಥವಾ ಅನ್ನಲಾಗದು, ನಿನ್ನ ಕನ್ಯತ್ವದ ಹರಣ.
ಆದರೂ ಇದು ಸುಖಪಟ್ಟಿದೆ ನಿನ್ನ ಒಲಿಸುವ ಮೊದಲೇ.
ಉಬ್ಬಿದೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಒಂದಾದ ರಕ್ತ ಕುಡಿದು.
ಮಾಡಿಮುಗಿಸಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ, ನಾವು ಮಾಡಲಾಗದ್ದನ್ನ!

ನಿಲ್ಲು, ಕೊಲ್ಲಬೇಡ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಗಳಿವೆ ಮೂರು.
ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿವಾಹಿತರು.
ಈ ಚಿಗಟ ಬರೀ ಚಿಗಟವಲ್ಲ, ನೀನು ಮತ್ತು ನಾನು.
ಇದೇ ನಮ್ಮ ನಿಷೇಕ ಮಂಚ, ವಿವಾಹ ದೇಗುಲ.
ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನೀನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೂ
ಕೂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಜೀವಂತಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು.
ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ನಾ ನಿನ್ನಿಂದ ವಧೆಗೆ ಅರ್ಹ, ಆದರೆ
ಸೇರಿಸಬೇಡ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ.
ಧರ್ಮಬಾಹಿರ, ಮೂರು ಪಾಪ, ಮೂರು ಕೊಲೆ.

ಕ್ರೂರವಾಗಿ, ಹಠಾತ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಕೈಬೆರಳಿನ ಉಗುರ
ಕೆಂಪಾಗಿಸಿಕೊಂಡೆಯೇಕೆ ಮುಗ್ಧರಕ್ತದಿಂದ?
ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಚಿಗಟ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಪರಾಧವೇನು
ಒಂದು ಬಿಂದು ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಹೀರಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು?
ಆಯ್ತು, ನೀ ಗೆದ್ದೆ, ನೀನೇ ಅಂದ ಹಾಗೆ,
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಏನೇನೂ.
ಅಂದ ಮೇಲೆ, ಕೂಡು ನನ್ನ, ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ದಿಗಿಲು?
ಏನ ಕಳಕೊಳ್ಳುವುದಿದೆ ಕೊಂಚ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಹೊರತು?
ಅದಲ್ಲ ಈ ಚಿಗಟದ ಸಾವಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲು.

THE FLEA

Mark but this flea, and mark in this,
How little that which thou deniest me is;
It sucked me first, and now sucks thee,
And in this flea our two bloods mingled be;
Thou know’st that this cannot be said
A sin, nor shame, nor loss of
maidenhead,
Yet this enjoys before it woo,
And pampered swells with one blood made of two,
And this, alas, is more than we would do.

Oh stay, three lives in one flea spare,
Where we almost, nay more than married are.
This flea is you and I, and this
Our marriage bed, and marriage temple is;
Though parents grudge, and you, w’are met,
And cloistered in these living walls of jet.
Though use make you apt to kill me,
Let not to that, self-murder added be,
And sacrilege, three sins in killing three.

Cruel and sudden, hast thou since
Purpled thy nail, in blood of innocence?
Wherein could this flea guilty be,
Except in that drop which it sucked from thee?
Yet thou triumph’st, and say’st that thou
Find’st not thy self, nor me the weaker now;
Tis true; then learn how false, fears be:
Just so much honor, when thou yield’st to me,
Will waste, as this flea’s death took life from thee.

(ಬಿ.ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್)