ವೈದೇಹಿಯವರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ

ಕೃಪೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಾರ್ತೆ