ಆರೀಫ್ ರಾಜ ಅವರ “ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರದ ಅಮ್ಮಿ” ಕವಿತೆ

ಕೃಪೆ: ಋತುಮಾನ