ಗೀತಾ ವಸಂತ ಬರೆದ ಎರಡು ಹೊಸ ಪದ್ಯಗಳು

“ಚಿತ್ತ ಚೇತನವೇ ಜಿಗಿದಾಡಿದಂತೆ
ಕೈಗೆಟುಕದೆ ಹಾರುತ್ತಾಳೆ
ಜೀವಕ್ಕೆ ಮೂಡಿದ ರೆಕ್ಕೆ ಆಕೆ.”
ಡಾ. ಗೀತಾ ವಸಂತ ಬರೆದ ಕವಿತೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಓದಿಗಾಗಿ..

Read More