ಮಳೆ ಎಂಬುದು

 • ಒಂದು ಆಘಾತ (0%, 0 Votes)
 • ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ (13%, 3 Votes)
 • ಒಂದು ಅನುಭೂತಿ (87%, 20 Votes)
 • ಮಳೆ ಎಂಬುದು

  • ಒಂದು ಆಘಾತ (0%, 0 Votes)
  • ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ (0%, 0 Votes)
  • ಒಂದು ಅನುಭೂತಿ (100%, 0 Votes)
  • ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಏನಿರಬಹುದು?

   • ಬಾಂಗಿನ ಕೂಗು (0%, 0 Votes)
   • ಸುಪ್ರಭಾತದ ಹಾಡು (8%, 2 Votes)
   • ಹಕ್ಕಿಗಳ ಉಲಿ (32%, 8 Votes)
   • ಪ್ರಶಾಂತ ನಿಶ್ಯಬ್ಧ (60%, 15 Votes)
   • ಪುರವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲದೆ

    • ಕನ್ನಡದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ (0%, 0 Votes)
    • ಕನ್ನಡದ ಓದುಗರು ಬಚಾವಾಗಿದ್ದಾರೆ (8%, 1 Votes)
    • ಕನ್ನಡದ ಕಥೆಗಳು ಸೊರಗಿವೆ (23%, 3 Votes)
    • ಕನ್ನಡದ ಓದುಗರು ಸೊರಗಿದ್ದಾರೆ (69%, 9 Votes)
    • ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ

     • ಬೇಡ (3%, 1 Votes)
     • ಬೇಡವೇ ಬೇಡ (11%, 4 Votes)
     • ಬೇಕೇ ಬೇಕು (30%, 11 Votes)
     • ಬೇಕು (56%, 21 Votes)