ಕಥೆಯನ್ನು...

 • ನೋಡುವುದು ಚಂದ (10%, 2 Votes)
 • ಕೇಳುವುದು ಚಂದ (20%, 4 Votes)
 • ಓದುವುದು ಚಂದ (70%, 14 Votes)
 • ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

  • ಸಣ್ಣದಾದರೆ ಅಂದ (7%, 3 Votes)
  • ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಆನಂದ (15%, 7 Votes)
  • ಈಗ ಇರುವುದೇ ಚಂದ (78%, 36 Votes)
  • ನನ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ನಿರ್ಣಯಗಳು:

   • ಎರಡನ್ನೂ ಮೂಲೆಗಿಟ್ಟು ಅಲೆಯುವುದು (17%, 11 Votes)
   • ಬರೆಯುವುದು (33%, 21 Votes)
   • ಓದುವುದು (50%, 32 Votes)
   • ಕೃತಿ ಚೌರ್ಯ ಎಂಬುದು

    • ಸಹಜವಾದ ಕ್ರಿಯೆ (9%, 6 Votes)
    • ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದಾದ ತಪ್ಪು (20%, 14 Votes)
    • ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವಾದ ಅಪರಾಧ (71%, 50 Votes)
    • ಕೊರೊನಾ ಹೊಸ ತಳಿ

     • ಅಪಥ್ಯ (0%, 0 Votes)
     • ಮಿಥ್ಯ (18%, 4 Votes)
     • ಸತ್ಯ (41%, 9 Votes)
     • ನಿಗೂಢ (41%, 9 Votes)