ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ..

 • ರಷ್ಯಾದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿತ್ತು (18%, 3 Votes)
 • ತಾಲಿಬಾನಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರಬಹುದು (24%, 4 Votes)
 • ಅಮೇರಿಕಾದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿತ್ತು (58%, 10 Votes)
 • ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ; ಅಸಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಬರೆಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

  • ಹಾಗಲ್ಲಪ್ಪಾ (40%, 17 Votes)
  • ಹೌದೌದು (60%, 25 Votes)
  • ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

   • ಕನ್ನಡದ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳು ಹೊರಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಆಗುತ್ತಿವೆ (36%, 4 Votes)
   • ಹೊರಭಾಷೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಆಗುತ್ತಿವೆ (64%, 7 Votes)
   • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಓದಲು