ಉಗಾದಿಯ ದಿನ ನಾನು

 • ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದೆ (17%, 9 Votes)
 • ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. (83%, 43 Votes)
 • ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆಯ ಹೊಸ ನೋಟ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ.

  • ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ (5%, 5 Votes)
  • ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. (95%, 101 Votes)
  • ನಾನು ಮತ್ತು ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

   • ನಾನು ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ (33%, 31 Votes)
   • ನಾನು ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆಯನ್ನು ಓದಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ (67%, 63 Votes)
   • ನಾನು ಈ ಪಂಥೀಯ!