ನಾನು ಮತ್ತು ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

 • ನಾನು ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ (33%, 31 Votes)
 • ನಾನು ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆಯನ್ನು ಓದಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ (67%, 63 Votes)
 • ನಾನು ಈ ಪಂಥೀಯ!

  • ನಾನು ಎಡಪಂಥೀಯ (19%, 8 Votes)
  • ನಾನು ಬಲಪಂಥೀಯ (23%, 10 Votes)
  • ನಾನು ನಡುಪಂಥೀಯ (58%, 25 Votes)
  • ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ಹಳೆಯ ಬರಹಗಳು

   • ಬೋರು ಹೊಡೆಸುತ್ತಿವೆ. (9%, 4 Votes)
   • ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. (91%, 39 Votes)
   • ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರುವುದು

    • ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ತರಿಸಿದೆ, (1%, 3 Votes)
    • ನನಗೆ ಏನೂ ಅನಿಸಿಲ್ಲ, (4%, 10 Votes)
    • ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿಲ್ಲ, (8%, 19 Votes)
    • ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, (87%, 192 Votes)
    • ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ನನಗೆ

     • ಕಾಮದೇನು (15%, 3 Votes)
     • ಒಂದು ಚಂದದ ಭಾಷೆ (35%, 7 Votes)
     • ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ (50%, 10 Votes)
      Page 2 of 3  «  1  2  3  »