ಕಥೆಯನ್ನು...

 • ನೋಡುವುದು ಚಂದ (6%, 3 Votes)
 • ಕೇಳುವುದು ಚಂದ (12%, 6 Votes)
 • ಓದುವುದು ಚಂದ (82%, 42 Votes)
 • ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

  • ಸಣ್ಣದಾದರೆ ಅಂದ (7%, 3 Votes)
  • ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಆನಂದ (15%, 7 Votes)
  • ಈಗ ಇರುವುದೇ ಚಂದ (78%, 36 Votes)
  • ನನ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ನಿರ್ಣಯಗಳು:

   • ಎರಡನ್ನೂ ಮೂಲೆಗಿಟ್ಟು ಅಲೆಯುವುದು (17%, 11 Votes)
   • ಬರೆಯುವುದು (33%, 21 Votes)
   • ಓದುವುದು (50%, 32 Votes)
   • ಕೃತಿ ಚೌರ್ಯ ಎಂಬುದು