ಕ ಸಾ ಪ ಅಂದರೆ

 • ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ (14%, 3 Votes)
 • ಕಳೆದುಹೋದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ (19%, 4 Votes)
 • ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ (67%, 14 Votes)
 • ಈಗ

  • ಮಳೆಗಾಲ (12%, 5 Votes)
  • ಕೇಡುಗಾಲ (43%, 18 Votes)
  • ಚಳಿಗಾಲ (45%, 19 Votes)
  • ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

   • ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ (45%, 5 Votes)
   • ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ (55%, 6 Votes)
   • ಸಿನಿಮಾ ಕವಿ

    • ಸಿನೆಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಇರಲೇಬಾರದು (8%, 2 Votes)
    • ಕವಿಗಳು ಸಿನೆಮಾಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಬಾರದು (17%, 4 Votes)
    • ಕವಿಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಬರೆಯಬೇಕು (75%, 18 Votes)
    • ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು

     • ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲ (9%, 1 Votes)
     • ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ (18%, 2 Votes)
     • ಈಗಲೂ ಪ್ರಸ್ತುತ (73%, 8 Votes)