ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ

 • ಕತೆಗಾರರೆಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ (8%, 2 Votes)
 • ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಕತೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ (36%, 9 Votes)
 • ವಿಮರ್ಶಕರು ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ಅರಿಯದೆ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ (56%, 14 Votes)
 • ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾನು

  • ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ (10%, 3 Votes)
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ (13%, 4 Votes)
  • ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ (77%, 23 Votes)
  • ನಾನು

   • ಎಡ (19%, 8 Votes)
   • ಎ ಬ ಡ (21%, 9 Votes)
   • ಬಲ (28%, 12 Votes)
   • ನಡು (32%, 14 Votes)
   • ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೆಂದರೆ

    • ನನ್ನ ಪ್ರೇಮಿ (11%, 4 Votes)
    • ನಾನು ನಂಬುವ ದೇವರು (37%, 13 Votes)
    • ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ (52%, 18 Votes)
    • ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ..

     • ರಷ್ಯಾದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿತ್ತು (18%, 3 Votes)
     • ತಾಲಿಬಾನಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರಬಹುದು (24%, 4 Votes)
     • ಅಮೇರಿಕಾದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿತ್ತು (58%, 10 Votes)