ಇತಿಹಾಸವೆಂದರೆ

 • ಪ್ರೀತಿಯ ಕತೆಗಳು (26%, 9 Votes)
 • ಉತ್ಖನನದ ವರದಿಗಳು (29%, 10 Votes)
 • ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳು (45%, 15 Votes)
 • ಮಳೆ ಎಂಬುದು

  • ಒಂದು ಆಘಾತ (0%, 0 Votes)
  • ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ (17%, 9 Votes)
  • ಒಂದು ಅನುಭೂತಿ (83%, 43 Votes)
  • ಮಳೆ ಎಂಬುದು

   • ಒಂದು ಅನುಭೂತಿ (0%, 0 Votes)
   • ಒಂದು ಆಘಾತ (0%, 0 Votes)
   • ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ (100%, 0 Votes)
   • ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಏನಿರಬಹುದು?

    • ಬಾಂಗಿನ ಕೂಗು (0%, 0 Votes)
    • ಸುಪ್ರಭಾತದ ಹಾಡು (8%, 2 Votes)
    • ಹಕ್ಕಿಗಳ ಉಲಿ (32%, 8 Votes)
    • ಪ್ರಶಾಂತ ನಿಶ್ಯಬ್ಧ (60%, 15 Votes)
    • ಪುರವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲದೆ

     • ಕನ್ನಡದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ (0%, 0 Votes)
     • ಕನ್ನಡದ ಓದುಗರು ಬಚಾವಾಗಿದ್ದಾರೆ (8%, 1 Votes)
     • ಕನ್ನಡದ ಕಥೆಗಳು ಸೊರಗಿವೆ (23%, 3 Votes)
     • ಕನ್ನಡದ ಓದುಗರು ಸೊರಗಿದ್ದಾರೆ (69%, 9 Votes)