ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ; ಅಸಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಬರೆಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

 • ಹಾಗಲ್ಲಪ್ಪಾ (40%, 17 Votes)
 • ಹೌದೌದು (60%, 25 Votes)
 • ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

  • ಕನ್ನಡದ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳು ಹೊರಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಆಗುತ್ತಿವೆ (36%, 4 Votes)
  • ಹೊರಭಾಷೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಆಗುತ್ತಿವೆ (64%, 7 Votes)
  • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಓದಲು

   • ಅನುವಾದ ಕೃತಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ (29%, 4 Votes)
   • ಮೂಲ ಕೃತಿಗಳೇ ಉತ್ತಮ (71%, 10 Votes)
   • ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗ