ಹಿಜಾಬ್ ಎನ್ನುವುದು

 • ಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಕೇತ (14%, 16 Votes)
 • ಸ್ತ್ರೀಯ ದಾಸ್ಯದ ಸಂಕೇತ (38%, 44 Votes)
 • ಕೋಮುವಾದಿ ಆಟಗಳ ಸಂಕೇತ (48%, 55 Votes)
 • ಕಥೆಯನ್ನು...

  • ನೋಡುವುದು ಚಂದ (6%, 3 Votes)
  • ಕೇಳುವುದು ಚಂದ (12%, 6 Votes)
  • ಓದುವುದು ಚಂದ (82%, 42 Votes)
  • ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

   • ಸಣ್ಣದಾದರೆ ಅಂದ (7%, 3 Votes)
   • ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಆನಂದ (15%, 7 Votes)
   • ಈಗ ಇರುವುದೇ ಚಂದ (78%, 36 Votes)
   • ನನ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ನಿರ್ಣಯಗಳು: