ಪರಿಸರ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ...

 • ಗಿಡ-ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು (21%, 7 Votes)
 • ಎಲ್ಲರೂ ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು (21%, 7 Votes)
 • ಪರಿಸರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಮೂಗನ್ನು ತೂರಿಸಬಾರದು (58%, 19 Votes)
 • ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ಸತ್ತೆ?

  • ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ (9%, 6 Votes)
  • ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಒಂದೇ (43%, 29 Votes)
  • ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ (48%, 33 Votes)
  • ಈ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ?

   • ಸಂಗೀತ (7%, 1 Votes)
   • ಆಧ್ಯಾತ್ಮ (7%, 1 Votes)
   • ಪುಸ್ತಕಗಳು (86%, 12 Votes)
   • ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಇಲ್ಲದಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ

    • ಈಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ (18%, 6 Votes)
    • ನಾನು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದೆ (35%, 12 Votes)
    • ನಾನು ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದೆ (47%, 16 Votes)
    • ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ

     • ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಚಿಂತೆ (21%, 3 Votes)
     • ನನಗೆ ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನೆಯವರ ಚಿಂತೆ (36%, 5 Votes)
     • ನನಗೆ ಮನೆಯವರ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇಶದ ಚಿಂತೆ (43%, 6 Votes)