ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು

 • ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲ (9%, 1 Votes)
 • ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ (18%, 2 Votes)
 • ಈಗಲೂ ಪ್ರಸ್ತುತ (73%, 8 Votes)
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ

  • ಕತೆಗಾರರೆಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ (8%, 2 Votes)
  • ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಕತೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ (36%, 9 Votes)
  • ವಿಮರ್ಶಕರು ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ಅರಿಯದೆ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ (56%, 14 Votes)
  • ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾನು

   • ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ (10%, 3 Votes)
   • ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ (13%, 4 Votes)
   • ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ (77%, 23 Votes)
   • ನಾನು