ಒಬಾಮಾಭಿಮಾನಿ ಅಲಿಸ: ಅನಿವಾಸಿಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪತ್ರ

ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಕು ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದ್ದ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಿನಿಸನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತುಸು ತಡೆದು ನಾನು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ riots ಆಗುಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಲಾರೆ.

Read More