ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಲೋಕದ ಕುಸುಮ: ಈ ಯುದ್ಧ

ಗಿಡ ಮರದ ರೇಡಿಯೋ 
ಬಯಕೆ ಬಾಳುವೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಲಿ 
ಹೊಲಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ  ಈ ಯುದ್ಧ 
ಸದ್ದು, ಗದ್ದಲ ಮುಗಿಸಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ತರಲಿ

Read More