ಉಡುಪು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ:ಕೆ.ಟಿ. ಗಟ್ಟಿ ಅಂಕಣ

ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಮೂಲ ಉಡುಪು ಅಲ್ಲ; ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಮೂಲ ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಗಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥದು.

Read More