ಈ ದಿನದ ವಿಡಿಯೋ:  ಪಂಡಿತ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಮಾರ್  ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ‘ಕಾಸಿ ಕಮ್ಮಾರನಾದ,  ಬೀಸಿ ಮಡಿವಾಳನಾದ’ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ.